Szukaj
Menu Menu
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

REGULAMIN

 

  1. Klient, Kupujący – Podmiot, czyli osoba, firma lub instytucja, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  2. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  3. Koszyk– lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Towarów na podstawie wyborów Kupującego;
  4. Kupujący– zarówno Klient, jak i Konsument;
  5. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego nikido.eu;
  6. Sklep internetowy (Sklep)– serwis internetowy dostępny pod nikido.eu/sklep , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  7. Towar– produkty i usługi prezentowane w Sklepie internetowym;
  8. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy NIKI-BIS SITODRUK Marcin Nikiel NIP 937-139-16-89 ul. Krakowska 257, 43-300 Bielsko-Biała a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  9. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
  10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
  12. Postanowienia ogólne.
   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem nikido.eu/sklep.
   2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   3. Sklep internetowy, działający pod adresem nikido.eu/sklep prowadzony jest przez NIKI-BIS SITODRUK Marcin Nikiel
   4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
    1. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
    2. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.
   5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem, że stanowisko komputerowe, z którego korzysta Klient spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:
    1. Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej;
    2. minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli.
   6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
   7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa NIKI-BIS SITODRUK Marcin Nikiel zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
   8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu pod adresem www.nikido.eu/regulamin 
   9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego oraz umożliwiają Klientom zapoznanie się z główną charakterystyką Towarów przez złożeniem Zamówienia.
   10. Sklep może w dowolnej chwili zmienić asortyment oferowanych Towarów. Zmiana oferty jest uzależniona w szczególności od ograniczeń w zakresie zaopatrzenia i dostaw, bez uszczerbku dla Zamówień złożonych przez Kupującego.
   11. Produkty spełniają wymagania prawa polskiego. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie prawa obowiązującego w innym niż Polska kraju, do którego produkt będzie dostarczony na żądanie Kupującego (np. jeśli sprzedaż danego produktu jest w tym innym kraju zakazana). Kupujący ma obowiązek sprawdzić w stosownych urzędach kraju, do którego zamierza produkty wywieźć lub przekazać, czy produkty, jakie zamierza zamówić, mogą być do tego kraju importowane.
  13. Informacje o produktach nikido
   1. Produkty dostępne w ofercie sklepu nikido.eu/sklep są wykonywane ręcznie.
   2. Informacje dotyczące zakupionego produktu, instrukcja obsługi (jeśli jest taka niezbędna) oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania dla Kupującego dołączane są każdorazowo do przesyłki zawierającej produkt wraz z dowodem zakupu.
  14. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego.
   1. Do składania zamówień jest wymagana rejestracja
   2. Warunkiem do złożenia zamówienia i dokonania zakupu jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży takich jak na przykład dane adresowe, które są niezbędne do realizacji zamówienia
   3. NIKI-BIS SITODRUK Marcin Nikiel może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może anulować jego zamówienie w szczególności, jeśli klient:
    1. Podał podczas składania zamówienia w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
    2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,
    3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez NIKI-BIS SITODRUK Marcin Nikiel za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię NIKI-BIS SITODRUK Marcin Nikiel
   4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
   5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
    1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
    2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
    3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
    4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla NIKI-BIS SITODRUK Marcin Nikiel,
    5. korzystania ze wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
    6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
   6. Jeżeli Klient zarejestrował się w Sklepie internetowym, wówczas nie wolno mu przekazywać hasła osobom trzecim. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w Sklepie.
  15. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży.
   1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową nikido.eu, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
   2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.
   3. Kupujący może zamówić jeden lub więcej Towarów spośród oferowanych na Stronie. W przypadku zamiaru nabycia większej ilości tego samego Towaru w ramach jednej transakcji Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji transakcji lub uzgodnienia indywidualnego czasu realizacji. O ograniczeniach ilościowych nabycia tego samego Towaru w ramach jednej transakcji Kupujący zostanie poinformowany niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
   4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
   5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
    1. przedmiotu Zamówienia,
    2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy
    3. wybranej metody płatności,
    4. wybranego sposobu dostawy,
    5. czasu dostawy, który zawiera również czas wykonania zamówienia
   6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”. Z chwilą, gdy Kupujący zatwierdził swoje Zamówienie uznaje się, że świadomie zaakceptował przedmiot i warunki realizacji danego Zamówienia, w tym swój obowiązek zapłaty ceny z tytułu złożenia Zamówienia, cenę, wielkość, charakterystykę, ilość i termin dostawy Towarów oferowanych przez Sklep i zamówionych przez Kupującego.
   7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z NIKI-BIS SITODRUK Marcin Nikiel umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
   8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
   9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej w punkcie 4.8.
   10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędny adres poczty elektronicznej lub nieodebranie przesłanej e-mailem informacji o potwierdzeniu lub wysłaniu Zamówienia. W każdym przypadku złożenia Zamówienia przez Kupującego sprzedaż będzie uznana za definitywną.
   11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i o treści zgodnej z Regulaminem.
  16. Dostawa
   1. Dowód zakupu i zapłaty jest dołączany do zamówienia
   2. Regularna dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
   3. Koszty dostawy są doliczane do ceny nabytych Towarów. Sklep może zmienić oferowane opcje dostawy w dowolnej chwili, przy czym forma dostawy zaakceptowana przez Kupującego w chwili składania zamówienia będzie wiążąca dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego.
   4. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub przesyłką kurierską pobraniową. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia oraz dostępne są w zakładkach Wysyłka i Płatności.
   5. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta; uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Klient.
   6. Termin realizacji dostawy wynosi od 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
   7. Termin realizacji dostawy zawiera czas wykonania zamówionego produktu.
   8. Strony mogą uzgodnić indywidualny czas realizacji zamówienia na przykład dla zamówień niestandardowych lub przyspieszyć czas realizacji zamówienia zgodnie z uzgodnieniem tego drogą elektroniczną.
   9. Kupujący lub odbiorca Zamówienia powinien przy dostawie sprawdzić stan paczki i Towarów.
   10. Przy przesyłce kurierskiej zawartość paczki należy zawsze sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia, ubytku należy odmówić odbioru przesyłki i bezzwłocznie spisać protokół reklamacyjny zawierający wszystkie zastrzeżenia odnośnie stwierdzonej nieprawidłowości w sposób jasny i szczegółowy i przesłać go na adres: sklep@nikido.eu (protokół posiada kurier). NIKI-BIS SITODRUK Marcin Nikiel nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie.
   11. Przy przesyłce do Paczkomatu w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ubytku paczkę należy pozostawić w skrytce lub udać się do najbliższego punktu InPost w celu spisania protokołu szkody. Następnie należy niezwłocznie poinformować Sklep o zaistniałej sytuacji i w sposób jasny i szczegółowy opisać wszelkie nieprawidłowości w drodze mailowej na adres: sklep@nikido.eu.
   12. Na wyraźne życzenie Klienta możliwa jest dostawa Towarów do wszystkich krajów Unii Europejskiej. Szczegółowe zasady dostawy zostaną określone przez warunki świadczenia usług przewozowych stosowane przez kuriera lub pocztę. Klient ponosi wszelkie koszty związane z taką dostawą, w tym koszty cła i innych niezbędnych opłat.
  17. Ceny i metody płatności.
   1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, bez kosztów dostawy, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki i opłaty. Każda zmiana stawki podatku VAT będzie automatycznie uwzględniana w cenie Towarów oferowanych przez Sklep.
   2. Ceny Towarów są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez Kupującego. Sklep może w dowolnej chwili zmienić ceny Towarów, przy czym ceny zaakceptowane przez Kupującego w chwili składania Zamówienia będą wiążące dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego.
   3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny zgodnie z poniższymi opcjami płatności:
    1. przelewem na numer konta bankowego 96 1050 1070 1000 0092 7727 1996 lub indywidualny numer rachunku;
    2. płatnością online przez system płatności Tpay.com
    3. płatnością przy odbiorze 
   4. Przy wyborze którejkolwiek z form płatności wskazanych w punkcie 3.3. powyżej, Klient ponosi koszty z tym związane. Opłaty i prowizje, którymi Sklep zostanie obciążony przez bank bądź operatora płatności pokrywa sklep. Opłaty lub prowizje, którymi zostanie obciążony klient ponosi klient. Do płatności w innych walutach sklep posiada konto w walucie Euro oraz Funtach. Koszty przewalutowania płatności, w przypadku braku dokonania przez Klienta wpłaty na wskazane przez Sklep konto walutowe pokrywa kupujący. Powstałe w ten sposób koszty transakcji nie stanowią przychodu Sklepu i uzależnione są od cen wskazanych przez podmioty oferujące daną usługę oraz stanowią ich przychód. W przypadku konieczności poniesienia przez Sklep takich kosztów może on wezwać Klienta do dokonania stosownej dopłaty, od uiszczenia której uzależniona będzie realizacja zamówienia.
   5. Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. Jeżeli Klient nie dokona płatności za Zamówienie w terminie 14 dni od daty złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu Zamówienia.
   6. Płatność za pośrednictwem systemu Paypal oraz Tpay.com jest dokonywana na platformie odpowiednio  PayPal oraz Tpay.com. Po wybraniu PayPal lub Tpay.com jako formy płatności, Klient będzie przekierowany do strony PayPal lub odpowiednio Tpay.com. Bezpośrednio po dokonaniu płatności, Klient zostanie przekierowany z powrotem na stronę Sklepu internetowego.
   7. Przy płatności przy odbiorze zapłata ceny na ręce osoby doręczającej przesyłkę będzie warunkiem wydania przesyłki Kupującemu. Opcja „Płatność przy odbiorze” nie może być stosowana do zapłaty za Zamówienia z dostawą do krajów innych niż Polska.
   8. Zamówienia realizowane poprzez sklep internetowy są przyjmowane w złotówkach, Euro i Funtach (GBP). Jeśli klient chce złożyć zamówienie z płatnością w innej walucie powinien skontaktować się bezpośrednio z NIKI-BIS SITODRUK Marcin Nikiel elektronicznie pod adresem sklep@nikido.eu
   9. Sklep ma prawo wstrzymać lub anulować realizację Zamówienia i/lub dostawy, niezależnie od rodzaju i stopnia zaawansowania realizacji, w przypadku braku zapłaty lub częściowej zapłaty należności przypadających od Kupującego, w przypadku incydentu związanego z płatnością, oszustwa lub próby oszustwa w związku z korzystaniem ze Strony Sklepu, także przy przyszłych Zamówieniach.
   10. Dostarczony Towar pozostaje własnością NIKI-BIS SITODRUK Marcin Nikiel do chwili całkowitej zapłaty.
   11. Do każdego zamówienia zostaje dołączony paragon, z wyjątkiem zamówień z prośbą o wystawienie faktury VAT. (Faktura wysłana zostaje na podany w zamówieniu adres e-mail w ciągu 7dni od sfinalizowania zamówienia).
  18. Prawo odstąpienia od Umowy.
   1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie czternastu (14) dni od dnia dostarczenia mu przesyłki.
   2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki.
   3. Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje produktów ze zmianami oraz personalizowanych, co ma swoje odzwierciedlenie w ustawie „Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb”
   4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument ma obowiązek poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Kupujący może złożyć oświadczenie korzystając z formularza dostępnego w zakładce dostępnej pod adresem https://nikido.eu/reklamacje
   5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
   6. Towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym- nienoszącym śladów użytkowania i w oryginalnym opakowaniu firmowym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
   7. Prawo odstąpienia nie może być wykonane w odniesieniu do zakupionych Towarów, które zostały rozpakowane po dostawie i które nie mogą być zwrócone ze względu na konieczność zapewnienia higieny i ochrony zdrowia. Kupujący jest informowany odnośnie braku możliwości odstąpienia od Umowy zakupu produktów, które zostały rozpakowane i których ponowne wprowadzenie do obrotu przez Sklep rodziłoby ryzyko w zakresie higieny i ochrony zdrowia Konsumentów.
   8. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni roboczych od dnia, w którym Sklep został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem w/w kwoty do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Powyższy zapis nie dotyczy częściowego odstąpienia od Umowy (co do wybranych Towarów w ramach Zamówienia) w przypadku, w którym koszty dostarczenia towarów zostały pobrane ryczałtowo – w stałej kwocie i nie zależą od wielkości dostawy.
   9. Koszty odesłania Towaru ponosi Kupujący.
  19. Gwarancja i reklamacje dotyczące Towarów.
   1. NIKI-BIS SITODRUK Marcin Nikiel jest obowiązane dostarczyć produkt bez wad i jest odpowiedzialne wobec Klienta z tytułu rękojmi, jeśli dostarczony produkt ma wadę fizyczną (niezgodność sprzedanego produktu z umową). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za uszkodzenia towaru wynikające z winy Klienta lub powstałe na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, takich jak zniszczenia mechaniczne, zarysowania, złamania, uszkodzenia poszczególnych elementów wynikające z niewłaściwego użytkowania lub z braku odpowiedniego/bezpośredniego nadzoru nad dzieckiem, itp.
   2. NIKI-BIS SITODRUK Marcin Nikiel odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 24 miesięcy od dnia wydania produktu Klientowi i zgłoszona nie później niż przed upływem 12 miesięcy od jej wykrycia.
   3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna być zgłoszona niezwłocznie, nie później niż w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej, drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@nikido.eu. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania poprzez wysłanie informacji e-mail zwrotnej na adres, z którego wysłana została reklamacja. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe), jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez NIKI-BIS SITODRUK Marcin Nikiel, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty i opisem reklamacji w sposób określony poniżej:
    1. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta nikido niezwłocznie naprawi wadę, lub, jeśli nie będzie to możliwe – wymieni produkt.
    2. NIKI-BIS SITODRUK Marcin Nikiel udziela 12 miesięcznej gwarancji na produkty. Termin gwarancji liczony jest od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady i uszkodzenia wynikające z winy producenta i ujawnione w trakcie normalnego użytkowania (zgodnego z zasadami bezpieczeństwa). W ramach gwarancji nikido zapewni naprawę uszkodzonego/wadliwego produkt, a w przypadku braku możliwości jego naprawy – wymianę na nowy wolny od wad. 
    3. Zgłoszenia dotyczącego wad/uszkodzeń należy dokonać na adres sklep@nikido.eu dołączając dokumentację fotograficzną. W terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia, Klient otrzyma odpowiedź w sprawie.
    4. Nikido nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych na jego koszt, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.
  20. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
   1. NIKI-BIS SITODRUK Marcin Nikiel podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
   2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić NIKI-BIS SITODRUK Marcin Nikiel o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
   3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: NIKI-BIS SITODRUK Marcin Nikiel ul. Krakowska 257, 43-300 Bielsko-Biała lub, mailowo pod adres sklep@nikido.eu lub przy użyciu formularza kontaktowego.
   4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
   5. NIKI-BIS SITODRUK Marcin Nikiel zobowiązuje się w miarę możliwości do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w miarę możliwości w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
  21. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych.
   1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest NIKI-BIS SITODRUK Marcin Nikiel
   2. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
   3. Wszelkie informacje w zakresie administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych, odbiorcach danych, okresie przez jaki dane będą przechowywane oraz o prawach podmiotu którego dane dotyczą zostały szczegółowo wskazane w Polityce prywatności znajdującej się pod adresem: https://www.nikido.eu/polityka-prywatnosci. Akceptując Regulamin Klient równocześnie oświadcza, że zapoznał się ze wskazaną wyżej Polityką prywatności oraz zawartą w niej klauzulą informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  22. Postanowienia końcowe.
   1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy NIKI-BIS SITODRUK Marcin Nikiel a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
   2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
   3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy NIKI-BIS SITODRUK Marcin Nikiel a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane pod sąd w Bielsku-Białej.
   4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
   5. Znak towarowy nikido oraz wszystkie znaki graficzne lub inne niż graficzne, wszelkie ilustracje, obrazy i logotypy oraz wszelkie treści znajdujące się na stronie internetowej nikido.eu są i pozostaną wyłączną własnością NIKI-BIS SITODRUK Marcin Nikiel lub danego właściciela praw własności intelektualnej. Zabronione jest wszelkie całkowite lub częściowe reprodukowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie powyższych znaków towarowych, ilustracji, obrazów i logotypów bądź innych treści znajdujących się na wskazanej stronie internetowej, z jakiegokolwiek powodu i na jakimkolwiek nośniku, bez wyraźnego pisemnego uprzedniego zezwolenia NIKI-BIS SITODRUK Marcin Nikiel lub danego właściciela praw własności intelektualnej.

 

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl